Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx / 26 listopad 2019r

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx zwołuje
w dn. 26 listopada 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ProCAX”,
Zebranie odbędzie się w Warszawie na Wydz. SiMR PW ul. Narbuta 84 (2 piętro sala 2.9)
o godz
. 12:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się 15 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ProCAx
w dn. 26 listopada 2019r

Program został przyjęty uchwałą Zarządu:  UZ nr 1/2019

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków

 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 r.

 6. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego i merytorycznego na rok 2019

 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w okresie trwania kadencji (lata 2016- 2018)

 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 9. Głosowania:

  1. Nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018r.

  2. Nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018r.

  3. Nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 r.

 10. Głosowanie:

  1. Nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za okres 2018r..

 1. Wybór nowych władz Stowarzyszenia w oparciu o zgłoszone kandydatury

 2. Przedstawienie planów działalności stowarzyszenia na lata 2019-2023

 3. Dyskusja na temat planów Stowarzyszenia na kolejne lata

 4. Wolne wnioski.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz ukonstytuowanie nowych władz Stowarzyszenia nastąpi po zebraniu wszystkich wyników głosowania, łącznie z internetowym. Ogłoszenie składu nowego zarządu oraz sprawozdanie z Walnego Zebrania zostaną podane na stronie: www.procax.org.pl

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczącyi Sekretarz.

 2. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk.

 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.

 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.

 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.

 7. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej ( internetowym), zgodnie z regulaminem obrad.

 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.

 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.

 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

   

UWAGA: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
1.Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym

2.Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"  z siedzibą w Warszawie  ul. Wiśniowa 56.
3.ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym
z udziałem uczestnika w głosowaniu. 

6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe przekazane przez uczestnika  
w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt 5. 

7Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby się zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z: bilansu zamykającego się sumą .28 958,82, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 3 260,23. zł oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA Nr 2/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx decyduje, że nadwyżka kosztów nad przychodami
za rok 2018 w kwocie
3 260,23 zł zostanie pokryta z przychodów roku poprzedniego.


UCHWAŁA Nr 3/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2018r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za okres 2018r.


UCHWAŁA Nr 4/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność za okres 2018 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność
za okres 2018r.


UCHWAŁA Nr 5/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność za okres 2018r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność
za okres 2018r


UCHWAŁA Nr 6/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 26 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na lata 2019 - 2023 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na
lata 2019 - 2023 r.