Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx / 14 lipiec 2020r

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx zwołuje
w dn. 14 lipca 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ProCAX”,
Ze względu na pandemię zebranie odbędzie się na drodze internetowej za pośrednictwem stron
www.procax.org.pl oraz www.walne.procax.org.pl
Rozpoczęcie zebrania o godz. 17:00 - z uwagi na formę zebrania (podpisy równoważne z udziałem
czynnym w głosowaniu) traktujemy je od razu jako II termin Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ProCAxw dn. 14 lipca 2020r


Program został przyjęty uchwałą Zarządu: UZ nr 2/2020 
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków

4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2019 r.

5. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego i merytorycznego na rok 2020/2021.

6. Głosowania:

1. Nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia
za 2019 r.

2. Nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019r.


7. Dyskusja

8. Wolne wnioski.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi po zebraniu wyników głosowania internetowego.


Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

2. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród członków Stowarzyszenia,
uczestniczących w konferencji internetowo

3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd
Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy
w Walnym Zebraniu Członków.

4. Do obowiązków Przewodniczącego należy nadzór nad dyskusją i głosowaniem

5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski
formalne i porządkowe do Przewodniczącego za pośrednictwem strony www.procax.org.pl .
O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów bez konieczności uzyskania kworum. (w II terminie nie obowiązuje
konieczność uzyskania kworum)

7. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w głosowaniu internetowym za pośrednictwem strony www.walne.procax,org.pl zgodnie z regulaminem obrad.

8. . Prezydium pełni funkcje komisji skrutacyjnej podczas głosowań przeprowadzanych w trakcie
Walnego Zebrania – zatwierdza wyniki głosowania przedstawione przez administratora strony.

9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie
Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia.

Inne osoby mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za pośrednictwem profilu facebook Stowarzyszenia ProCAx


UWAGA: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
1.Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym
2.Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania
Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"  z siedzibą w Warszawie  ul. Wiśniowa 56.
3.ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy
się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym
z udziałem uczestnika w głosowaniu. 
6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe przekazane przez uczestnika  
w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt. 5. 
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby
się zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2020

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2019 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 23 188,95, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 5 802,85. zł oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2020

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów za rok 2019 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx decyduje, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2019 w kwocie 5 802,85 zł zostanie pokryta z przychodów roku poprzedniego.

UCHWAŁA Nr 3/2020

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 14 lipca 2020 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019 r.