Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx  25 czerwca 2016r


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ProCAX”, w Warszawie, w sali 211
(2 piętro) Technikum Mechatronicznego Nr 1, - 02-520 Warszawa, 25 czerwca 2016 roku,
o godz. 12:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.


Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ProCAx w
dn. 25 czerwca 2016rProgram został przyjęty uchwałą Zarządu: UZ nr 1/2016


1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z działalności w okresie trwania całej kadencji (lata 2013-2016)
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2015 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
9. Głosowania:
     1. Nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP        Stowarzyszenia za 2015 r.
     2. Nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu            Stowarzyszenia w  2015 r.
     3. Nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r.
10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
11. Głosowanie:
     1. Nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
12. Przedstawienie przez ustępujący Zarząd propozycji planu działań na 2016 r.
13. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
14. Dyskusja na temat planów Stowarzyszenia
15. Wolne wnioski.


Ogłoszenie wyników głosowania oraz ukonstytuowanie nowych władz Stowarzyszenia nastąpi po zebraniu wszystkich wyników głosowania łącznie z internetowym. Ogłoszenie składu nowego zarządu oraz sprawozdania z Walnego Zgromadzenia zostanie podane na stronach www.procax.org.pl oraz www.walne.procax.org.pl

 

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków


1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący
i Sekretarz.
2. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy
w Walnym Zebraniu Członków.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
Po przyjęciu regulaminu głosowania za pomocą poczty elektronicznej w głosowaniu internetowym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia, którzy przesłali skany podpisanych oświadczeń o zachowaniu poufności i zgody na przetwarzanie informacji
w ramach głosowania internetowego.
7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
8. Praca Prezydium jako komisji skrutacyjnej obejmuje także opracowanie wyników głosowania internetowego
9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

 

Proponowane uchwałyUCHWAŁA Nr 1/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 26 294,50 rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 3 384,19. zł oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 w kwocie 3 384,19 zł zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 3/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r.

UCHWAŁA Nr 5/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r

UCHWAŁA Nr 6/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx
z dnia 25 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia propozycji planu działań Zarządu na 2016 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza propozycję planu działań Zarządu Stowarzyszenia na 2016 r.