Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx  - 10 styczeń 2024r

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx zwołuje
w dn. 10 stycznia 2024 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ProCAX”,
W oparciu o doświadczenia ubiegłych lat zebranie odbędzie się na drodze internetowej za pośrednictwem stron www.procax.org.pl  oraz www.walne.procax.org.pl
Rozpoczęcie zebrania o godz. 17:00 I termin oraz 17:15 jako II termin. Logowanie do głosowania jest równoważne z udziałem czynnym w zebraniu. 

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ProCAx
w dn. 10 stycznia 2023r

Program został przyjęty uchwałą Zarządu:UZ nr 2/2023

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków

4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2022 r.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za lata 2019 - 2023.

6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. Przedstawienie kandydatur do władz Stowarzyszenia na lata 2024 - 2028

8. Głosowania w formie internetowej na pobranych arkuszach Forms:

  1. Nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia
      za 2022 r.

   2. Nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019- 2023r.

   3. Nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

   4. Nad przyjęciem planu działania  Stowarzyszenia ProCAx na lata 2024-2028 r.

 9. Dyskusja

10. Wolne wnioski.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz ukonstytuowanie nowych władz Stowarzyszenia nastąpi po zebraniu wszystkich wyników  głosowania, łącznie z internetowym. Ogłoszenie składu nowego zarządu oraz sprawozdanie z Walnego Zebrania zostaną podane na stronie:  www.procax.org.pl

Proponowany  Regulamin Walnego Zebrania Członków


1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

2. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród członków Stowarzyszenia, uczestniczących w konferencji internetowo

3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd
Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy
w Walnym Zebraniu Członków.

4. Do obowiązków Przewodniczącego należy nadzór nad dyskusją i głosowaniem

5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski
formalne i porządkowe do Przewodniczącego za pośrednictwem spotkania w gogle meet
oraz strony głównej Stowarzyszenia. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu internetowym zwykłą
większością głosów bez konieczności uzyskania kworum. (w II terminie nie obowiązuje
konieczność uzyskania kworum).

7. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w głosowaniach internetowych (za uchwałami oraz wyborem Władz Stowarzyszenia) za pośrednictwem strony www.walne.procax,org.pl po zalogowaniu do arkusza Forms pobranym linkiem. ( tajność głosowania zapewniają ustawienia arkusza Forms przez administratora strony)

8. . Prezydium pełni funkcje komisji skrutacyjnej podczas głosowań przeprowadzanych w trakcie
Walnego Zebrania – zatwierdza wyniki głosowania przedstawione przez administratora strony.

9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie
Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.


10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia.

Inne osoby mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za pośrednictwem aplikacji gogle meet po zalogowaniu do aplikacji (link na stronie www.walne.procax.org.pl )

UWAGA: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
1.Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym

2.Administratorem danych osobowych (ADO) jest 
Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"  z siedzibą w Warszawie  ul. Wiśniowa 56.
3.ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym
z udziałem uczestnika w głosowaniu. 

6. Przetwarzaniu podlegać́ będą̨ dane osobowe przekazane przez uczestnika  
w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt 5. 

7Dane osobowe nie będą̨ podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby się̨ zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2022 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 25 550 zł, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie
1 494,07. zł oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów za rok 2022 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx decyduje, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2022 w kwocie 1 494,07 zł zostanie pokryta z przychodów roku poprzedniego.

UCHWAŁA Nr 3/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019 - 2023 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019 - 2023

UCHWAŁA Nr 4/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 2019 – 2023r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność za okres 2019 – 2023r

UCHWAŁA Nr 5/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 2019 – 2023r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za działalność za okres 2019 – 2023r

UCHWAŁA Nr 6/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA
SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu Stowarzyszenia na lata  2024 – 2028r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024 - 2028r.